Otevírací doba
Po-Pá 9:00 - 18:00
So 9:00 - 12:00
Vodní 453, 76001 Zlín, edigi@edigi.cz, Tel: 577 431 491
   
Vyhledávání
Zákon o elektroodpadu

Vážený zákazníku,

dne 13. 8. 2005 vstoupila v účinnost některá důležitá ustanovení novely zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,

která se týkají elektrických a elektronických zařízení. Tato novela transponuje do českého právního řádu

direktivy Evropské unie a přináší nové povinnosti pro výrobce, dovozce a prodejce elektrických a elektronických zařízení.


Pro prodejce elektrických a elektronických zařízení přináší výše zmíněná novela zejména tyto povinnosti:

1. informovat spotřebitele o tom, že ceny spotřebičů zahrnují i příspěvek na likvidaci historických elektrozařízení

(tzv. viditelný poplatek) a tuto skutečnost uvádět na cenovce výrobku nebo na dokladu vydávaném při prodeji nových výrobků(paragonu).

2. umožnit spotřebiteli, aby při nákupu nového výrobku mohl odevzdat použitý výrobek obdobného typu, tedy nikoliv pouze stejné značky

v místě prodeje tak, aby mohla být zajištěna jeho řádná ekologická likvidace.

Z tohoto důvodu jsou pro jednotlivé typy nově prodávaných zařízení na trhu spotřební elektroniky,

kancelářské a výpočetní techniky, na něž se tato vyhláška vztahuje, uvedeny výše příspěvků dle sazebníku

za likvidaci historických elektrozařízení zde.


Spotřebitelé mají možnost bezplatně vrátit elektrozařízení:

1. ve sběrném dvoře obce, který je místem zpětného odběru REMA System, nebo ve sběrném dvoře obce, kde má spotřebitel trvalé bydliště

2. v prodejně, kde kupuje nové elektrozařízení (kus za kus)

3. v jiném místě zpětného odběru.

Svoz z těchto míst je následně zajištěn smluvními partnery REMA System.

Zákazník má povinnost likvidovat a recyklovat elektroodpad.

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)


Tento symbol na produktech a nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, případně do provozovny společnosti Czech Computer s r.o. kde budou přijata zdarma.

Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních

negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.

Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy!

Právní předpisy

Směrnice Evropské unie

· směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2002/96/EC o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (anglicky/česky)

· směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2002/95/EC o omezení aplikací jistých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (anglicky/česky)

Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

· úplné znění zákona

· jen část o elektrozařízeních

Prováděcí vyhláška č. 352/2005 Sb.

· Vyhláška č. 352/2005 Sb. o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpadem

Nový ceník REMA Systém zde.

zde
Přihlášený uživatel