Otevírací doba
Po-Pá 9:00 - 18:00
So 9:00 - 12:00
Vodní 453, 76001 Zlín, edigi@edigi.cz, Tel: 577 431 491
   
Vyhledávání
Reklamační řád

Všeobecná ustanovení

1. Tento reklamační řád upravuje vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při provádění záručních a pozáručních oprav.
2. Reklamační řád se vztahuje na zboží a služby, zakoupené u společnosti Miroslav Prokeš jejichž reklamace je v souladu s tímto reklamačním řádem.
3. Základní podmínkou pro uplatnění reklamace je předložení faktury o zaplacení zboží nebo dodacího listu, který slouží současně jako záruční doklad.
4. To, že byl zákazník seznámen s reklamačním řádem a záručními podmínkami stvrzuje zákazník podpisem dodacího listu.
5. Reklamační řád v této podobě je platný pro všechny obchodní případy, pokud nejsou smluvně ujednány jiné záruční podmínky.


Nárok na uplatnění záruky

6. Kupující má právo uplatnit záruku jen na zboží, které vykazuje vady zboží, vztahuje se na něj záruka a bylo zakoupeno u prodávajícího.
7. Kupující je povinen zajistit prohlídku zboží co nejdříve po jeho převzetí. Jestliže tak neučiní, může uplatnit nároky z vad zjištěných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době převzetí zboží.
8. U zboží typu software se záruka vztahuje výhradně na fyzickou čitelnost instalačních médií. Okamžikem odstranění ochranných prostředků (fólií, pečetí, otevření obálky, apod.) se kupující stává oprávněným uživatelem softwarového produktu a akceptuje licenční ujednání výrobce software. Tento druh zboží již není možno vrátit prodávajícímu.
9. Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:
a) ztrátou dokladu o prodeji.
b) vypršela-li u reklamovaného zboží dnem převzetí do opravy záruční doba.
c) porušením ochranných či záručních pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou.
d) mechanickým poškozením zboží.
e) elektrickým poškozením (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje).
f) poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutné řešit přímo s dopravcem).
g) používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy kancelářskému prostředí.
h) neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží.
i) pokud bylo zboží nebo jeho část poškozeno počítačovým virem.
j) pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není zákazník schopen doložit legální způsob nabytí, nebo použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu.
k) zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami.
l) provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů
m) zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné ČSN.
n) zboží bylo poškozeno živly.
10. Kupující nemá právo uplatnit záruku na vady, o kterých byl prodávajícím v době uzavírání smlouvy upozorněn nebo s přihlédnutím k okolnostem, za nichž byla smlouva uzavřena, musel vědět.
11. Prodávající, ve smyslu platných zákonů, si vyhrazuje právo nahradit vadné a neopravitelné zboží za jiné, obdobné se srovnatelnými technickými parametry.
12. Shoda s kupní smlouvou
(1) Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.
(2) Nestanoví-li zákon jinak, shodou s kupní smlouvou podle odstavce 1 se dále rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. U potravin musí být vyznačeno datum minimální trvanlivosti, a jde-li o potraviny podléhající rychlé zkáze, datum použitelnosti. Připouští-li to povaha věci, má kupující právo, aby byla věc před ním překontrolována nebo aby její činnost mu byla předvedena.
(3) V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď její opravou, nebo výměnou věci; není- -li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
(4) Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Délka záruky

13. Prodávající, ve smyslu platných zákonů, poskytuje na zboží s výjimkou software, respektive instalace software, záruku 6 měsíců, není-li pro konkrétní případy stanovena záruka jiná. V případě, že zákazník je spotřebitelem (tzn. osobou, která při uzavření a provádění kupní smlouvy nejedná v rámci své obchodní či jiné podnikatelské činnosti je poskytována záruka 24měsíců.
14. Konkrétní délka záruky v měsících je uvedena u každého zboží na dodacím listu.
15. Plnění záruční doby začíná dnem převzetí zboží a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.
16. V případě výměny zboží za nové, dostane zákazník doklad (reklamační výdejku), kde je uvedeno nové výrobní číslo vyměněného zboží a případné další reklamace se uplatňují na základě původního dodacího listu a této reklamační výdejky.
17. Na spotřební materiál tj. zboží u kterého se počítá s životností kratší než 24 měsíců (barvící pásky, tonery, tryskové hlavy, baterie, lampy do projektorů apod.) je poskytována omezená! záruka. Neznamená to však v žádném případě, že po uvedené době životnosti (6 a 12 měsíců) nebo expirační lhůtě přestane výrobek fungovat. U těchto výrobků se již z jejich povahy a technologického zpracování předpokládá (již při jejich výrobě), že zaručené užívání výrobků bude kratší než 24 měsíců a záruka je zde tedy poskytována pouze na funkční vady, jako je vadná elektronika, zjištěné poškození po rozbalení apod.

Ceník Oprav

18. Veškeré právem uplatněné záruční opravy jsou zdarma.
19. U mimo záručních oprav je účtována hodinová sazba ve výši 400,- Kč za každou započatou půlhodinu + DPH.
20. Firma Miroslav Prokeš neručí za žádná data zákazníka. Je proto v jeho vlastním zájmu, aby si zajistil jejich pravidelné zálohování. Před předáním počítače (disku) do opravy, musí předem počítat s jejich případnou ztrátou.

Způsob provedení reklamace

21.Jedná-li se o vadu odstranitelnou, existují následující možnosti řešení:
a) prodávající má povinnost bez zbytečného odkladu vadu odstranit.
b) Kupující může namísto odstranění vady požadovat výměnu věci, ale pouze za předpokladu, že věc nebyla ještě použita.
c) Prodávající může vždy místo odstranění vady vyměnit vadnou věc za věc bez vady (závisí to jen na rozhodnutí prodávajícího a kupující se nemůže takového vyřízení své reklamace právem domáhat).
22.Jedná li se o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby mohla být věc řádně užívána jako věc bez vady, má kupující dvě možnosti:
a) uplatnit právo na výměnu věci,
b) odstoupit od smlouvy.
23. Jedná-li se o vadu odstranitelnou ale kupující nemůže věc řádně užívat z důvodu, že se stejná závada opětovně vyskytla (alespoň po dvou předchozích opravách), nebo vyskytl se u věci postupně větší počet závad, má kupující stejná práva jako v bodě 22 (posouzení otázky většího počtu vad koupené věci závisí na okolnostech konkrétního případu. Vychází se však z toho, zda kupující nemůže pro větší počet odstranitelných vad poměrně dlouhý čas věc užívat).
24. Reklamace se vyřizují výhradně v servisním středisku firmy Miroslav Prokeš, nikoliv u zákazníka. Výjimku tvoří speciální obchodní případy a výrobky, u kterých je smluvně zajišťován servisní zásah v místě instalace zařízení.
25. Veškeré informace o průběhu reklamačního řízení Vám sdělí na základě čísla zakázky pracovník příjmu reklamací.
26. Reklamované zboží zaslané zákazníkem na náklady firmy Miroslav Prokeš nebo na jinou adresu, než je adresa provozovny, (např. nádraží ČD atd.) nebude přijato, ale bude vráceno zpět na náklady zákazníka.
27. Vyřízení reklamace se vztahuje pouze k popisu závady uvedeného zákazníkem. Servisní středisko bude zákazníkovi účtovat práci technika v případě, že popis závady bude nedostatečný nebo zavádějící. (testovány budou jen funkce uvedené v popisu závady). Popis musí obsahovat HW a SW konfiguraci, při které se závada projevila.
28. Zjistí-li servisní technik, že příčinou problémů není reklamovaný výrobek (např. počítač), ale nekorektní instalace operačního systému nebo dalšího software (ovladače, obslužné programy apod.), případně budou data poškozena nekorektním chováním nějaké aplikace (např. hry), bude zákazníkovi účtována práce technika spojená s nápravou tohoto stavu.
29. Okamžitá výměna zboží je podmíněna jeho fyzickým stavem na skladě. Ve výjimečných případech, pokud to kapacity firmy Miroslav Prokeš dovolí, lze po dobu opravy zapůjčit (proti finanční záloze a za úplatu) za zboží v opravě náhradu.

Koncový zákazník - spotřebitel

V případě, že zákazník je spotřebitelem (tzn. osobou, která při uzavření a provádění kupní smlouvy nejedná v rámci své obchodní či jiné podnikatelské činnosti), nejsou jeho zákonná práva jako spotřebitele tímto reklamačním řádem nikterak dotčena. Reklamační podmínky se řídí občanským zákoníkem a zákonem na ochranu spotřebitele.

Přihlášený uživatel